Algemene Voorwaarden

  • De algemene faktuurvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere faktuurvoorwaarden behoudens uitdrukkelijk beding.
  • De fakturen zijn kontant betaalbaar te Meise.
  • Klachten worden slechts aanvaard wanneer zij aangetekend worden gedaan aan onze burelen te Meise, binnen de acht dagen na ontvangst van de faktuur.
  • Bij niet betaling van de faktuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per maand vanaf de vervaldag der fakturen en een forfaitair schadebeding van 15%.
  • De goederen en waren worden afgeleverd onder de produktieaansprakelijkheid van de fabrikant en zonder verantwoordelijkheid in onzen hoofde.
  • Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.